Regulamin korzystania z usług Superfoto.pl

Słownik


Usługodawca – Superfoto.pl Sp. z o.o. ul. Bielska 27, 43 – 190 Mikołów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000212723, REGON 356840833, NIP 679 280 59 51, Kapitał zakładowy 480 000 PLN


Partner
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która zawarła umowę o współpracy handlowej
z Usługodawcą


Klient
– osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienia poprzez Aplikację bezpośrednio u Usługodawcy lub poprzez stronę internetową należącą do Partnera


Aplikacja
– aplikacja internetowa umożliwiająca Klientom projektowanie i zamawianie odbitek i fotogadżetów


Regulamin
– niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część§1 Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy Regulamin Korzystania z usług Superfoto.pl zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem Aplikacji, a w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru towaru.

2. Właścicielem Aplikacji jest: Superfoto.pl Sp. z o.o. ul. Bielska 27, 43 – 190 Mikołów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000212723, REGON 356840833, NIP 679 280 59 51.

3. Znaki firmowe "Superfoto", "Superfoto.pl" są własnością firmy Superfoto.pl Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.

4. Niezależnie czy zamówienie złożone zostało poprzez Aplikację na stronie internetowej Usługodawcy czy też Partnera, umowa handlowa zostaje zawsze zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.


§2 Warunki realizacji zamówienia


1. Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera z przeglądarką internetową.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta w Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Oferowane produkty wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem zawartym w Aplikacji oraz na stronie  internetowej www.superfoto.pl.

4. Usługi wykonywane przez Superfoto.pl Sp. z o.o. polegają na wykonywaniu odbitek na papierze fotograficznym, produkcji kalendarzy, albumów i innych produktów, o indywidualnych cechach, w oparciu o cyfrowe pliki graficzne przesyłane do Superfoto.pl Sp. z o.o. za pośrednictwem Aplikacji (serwisu internetowego) lub innych nośników

5. Wszystkie zamówienia wykonywane są przy użyciu najwyższej jakości papierów fotograficznych i chemii.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie złożenia zamówienia".

7. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w następujących przypadkach:

- w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zamówienia,

- w przypadku gdy dane Klienta zostały wpisane niepoprawnie,

- w przypadku gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,

- w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia,

- w przypadku, gdy zawartość plików do druku w jakikolwiek sposób narusza prawo.

9. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa, a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku.

10. O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany mailowo, chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego podania adresu mailowego przez Klienta.

11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o umieszczenie informacji o tym fakcie oraz danych podmiotu w uwagach do zamówienia. Jeżeli przedmiotowa adnotacja nie znajdzie się w uwagach do zamówienia, wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe będzie tylko pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby Superfoto.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego wystawienia. W przypadku zagubienia paragonu fiskalnego nie jest możliwe uzyskanie jego duplikatu.§3 Warunki doręczenia


1. Po otrzymaniu "Potwierdzenia realizacji zamówienia" pocztą elektroniczną zamówione produkty będą dostarczone do Klienta zgodnie z wybranym sposobu płatności i dostawy podczas składania zamówienia.

2. Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki wysłanej „za pobraniem” nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

3. Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Czas realizacji zlecenia liczony jest w dniach roboczych od momentu przyjęcia zamówienia w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem lub zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy za złożone zamówienie do momentu wysyłki towaru. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firm kurierskich.

5. W przypadku zwrotu przesyłki ze względu na błędny adres, niepodjęcie przesyłki lub z innego powodu leżącego po stronie adresata, zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przesyłkę ewidencjonowaną w celu jej ponownego nadania.


§4 Promocje


1. Ofert promocyjnych w Aplikacji nie można łączyć. Oznacza to, że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.


§5 Przechowywanie prac


1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są usuwane z pamięci komputerów Usługodawcy. Pliki ze zdjęciami Klientów są przechowywane na serwerze obsługującym Aplikację przez 90 dni od dnia złożenia zamówienia.§6 Reklamacje


1. Zakupione i dostarczone produkty podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty internetowej na adres [email protected] Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest przesłanie reklamowanego produktu na adres Usługodawcy wraz z dowodem zakupu.

2. Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanego pliku. Usługodawca nie odpowiada za słabszą jakość produktu, jeżeli wynika ona ze zbyt małej rozdzielczości i zbyt małej wielkości przesłanego pliku. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści wpisanej w uwagach do zamówienia nie podlegają reklamacji.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.

4. W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.

5. Superfoto.pl nie odpowiada za terminową realizację doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki przy użyciu przesyłki nieewidencjonowanej (tj. Przesyłka priorytetowa), Superfoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki


§7 Prawa autorskie


1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.

3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.


§8 Przetwarzanie danych osobowych


1. Złożenie zamówienia w Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych będzie Superfoto.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie.

3. Usługodawca szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym

podmiotom. Dane przekazywane Usługodawcy są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania i przesłania zlecenia.

4. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Superfoto.pl Sp. z o.o. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres Superfoto.pl Sp. z o.o., ul. Bielska 27, 43 – 190 Mikołów.


§9 Modyfikacja zamówienia


1. Osoba która złożyła zamówienie może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do produkcji lub nie zostało wykonane. Aby anulować zamówienie należy wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] z prośbą o jego anulowanie podając jego numer. Anulowanie nabiera mocy prawnej dopiero w przypadku odpowiedzi z naszej strony o dokonaniu anulowania zamówienia.§10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176).